การใช้ ธูป บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ถูก ถูกจํานวน และ ถูกกาลเทศะ

ความเชื่อ

ทุกท่าน เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่า เวลาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างกัน ต้องใช้เครื่องบูชาอย่างไร เรามีแนวทางปฏิบัติคุณทําได้เอง ดังนี้ แนวคิดที่หนึ่ง จำนวนธูป การใช้ธูปจํานวนต่างๆ กันนั้น แตกต่างตาม ความเชื่อและประเพณีแนวคิดต่างๆ อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมไทย เป็นวัฒนธรรมผสม ดังนั้นจึงต้องเข้าใจแก่นสารและเปลือกนอก อัน เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ในแนวคิดที่หนึ่ง “รูปหนึ่งดอก แทนหนึ่งสิ่ง” เช่น หากไหว้ สามดอก ก็แทนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นต้น
แนวคิดที่สอง “จํานวนธูป ตามกําลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์” เช่น ทางโหราศาสตร์ อาจจะใช้ ธูป ๘ ดอก เป็นกําลังของราหู เมื่อไหว้ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในข่ายของราหู เช่น จตุคามรามเทพ : 4 ดอก จึงนับว่าถูกต้องตามหลักกําลังของโหราศาสตร์
แนวคิดที่สาม “จํานวนธูปตามประเภทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พ. คนตายไหว้เพียงหนึ่งดอก (แทนคนๆ นั้น) แต่หากเป็นพระมหา กษัตริย์ที่จากโลกไปแล้ว จะใช้ธูป 9 ดอก ด้วยถือเคล็ดว่า พระมหา กษัตริย์จะใช้เลข ๒ เท่านั้น เช่น ฉัตรก็ใช้ ๒ ชั้น เป็นต้น นอกจาก นี้ทางพราหมณ์อาจกําหนดให้จํานวนธูปในการไหว้เทพแต่ละองค์ แตกต่างกัน ซึ่งก็ควรไหว้ตามนั้นให้ถูกจารีตประเพณี

ทั้งนี้ สามารถผสมผสานเลือกใช้แนวคิดทั้งสามในการเลือก จํานวนธูปได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ถือว่าผิด เพราะถือหลักอะไรก็ได้ เป็นประเพณีเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องแก่นสารธรรม ที่จะมาบอกว่าถูกหรือ ผิดประการใด .
สีของธูป ปกติเรามักเห็นธูปมีสีเดียวตามที่ขายอยู่ทั่วไป แต่หากถือเคล็ดตามโหราศาสตร์แล้วละก็ การใช้สีเดียวกันกับทุก อย่างเป็นสิ่งไม่ดี เช่น การบูชาราหู ทุกอย่างควรเป็นสีดําเท่านั้น หรือการไปงานมงคลสมรสของชาวจีนทุกอย่างควรเป็นสีแดง ดัง นั้น ธูปก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้ เพื่อให้ถูกต้องตามจารีต ประเพณี ต้องทําความเข้าใจว่าควรเลือกสีรูปให้เหมาะกับกิจการ ต่างๆ ดังนี้
ธูปสีทอง ใช้บูชาสิ่งสูงสุด คือ พระรัตนตรัย พระอรหันต์ พระพุทธเจ้าการไหว้ด้วยธูปสีทองนี้ ใช้ไหว้ได้ทุกวันยิ่งดีเพราะทําให้ จิตใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
ธูปสีม่วง ใช้บูชาดวงวิญญาณลึกลับที่คุ้มครองเรา

รูปสีเขียว ใช้บูชาเทพต่างๆ ที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนา และ ไม่ใช่ราห แต่ใช้ในกรณีขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงาม หรือสุขภาพดีมาก
ธูปสีชมพู ใช้บูชาเทพต่าง ๆ ที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนา และ ไม่ใช่ราหู แต่ใช้ในกรณีขอพรให้มีความรักใคร่สามัคคีปรองดอง ให้ สิ่งดีๆ ยังยืนยาวนาน
รูปสีเหลือง ใช้บูชาเทพต่างๆ ที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนา และ ไม่ใช่ราหู แต่ใช้ในกรณีขอพรให้มีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด มี ปัญญาเฉียบแหลม 20 21
ธูปสีแดง ใช้งานในมงคลสมรสของชาวจีนเท่านั้น ไม่ใช้ ในกรณีของงานอื่นๆ นอกจากเทพบางองค์ที่ชงกับสีแดงจริงๆ ก็ สามารถเลือกใช้ได้ตามวาระ
รูปสีปกติ มักใช้ทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง และไม่จํากัดว่าไหว้ อะไร ในโอกาสในการไหว้ (กาลเทศะ) บางครั้งที่บ้านท่านอาจ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จํานวนมากมายก่ายกอง กองรวมกันให้หิ้งพระ ซึ่ง ไม่ดีเลย ทั้งในแง่ของการรับและแผ่พลังจะมั่วกันไปหมด บางท่าน