วิธีการขอ คมา ลาโทษ

ความเชื่อ

กรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ ด้วย กาย วาจา ใจ ใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ เพราะ ความไม่รู้ เพราะความหลง เพราะความงมงาย เพราะความรู้เท่าไม่ ถึงการณ์ ขอพรพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ จงยกโทษให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลําบาก เข็ญใจ ความทุกข์ขออย่าได้ ความไข้ขออย่าให้มี ขอให้มีความสุข สวัสดีมีชัย หายทุกข์ หายโศก หายโรค หายภัย หายอุบาทว์ เสนียด จัญไร อันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมไป สิ้นไปสูญไปหายไป ข้าพเจ้าจะ ปรารถนาสิ่งใด ขอให้สมความปราถนา โดยการตั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนาที่ต้องการตามใจชอบ และ คําอธิษฐานอโหสิกรรม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทําให้แก่ผู้ใดในชาติใดๆ ก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรรมให้ข้าพเจ้า อย่าได้ จองเวรจองกรรมต่อไปเลย

แม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทําแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม ให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรม ต่อไป ด้วยอานิสงส์ แห่งอภัยทานครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัว บุตร หลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความ สุขความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ

คําอธิษฐานขอพร ข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมี ๓๐ ทัศ ขององค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จนิพพานไปแล้ว มากยิ่งกว่าเม็ดกรวดเม็ด ทรายในท้องมหาสมุทร ทั้ง ๔ ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพ พระธัม มานุภาพ พระสังฆานุภาพ พระบารมี พระโพธิสัตว์ พระปัจเจก โพธิสัตว์เจ้า พระอรหันต์ทั้งหลาย และพระบารมีขององค์พระสมณะ โคดมบรมครูขอได้ส่งพลังมายังตัวข้าพเจ้า จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า หายจากโรคภัยไข้เจ็บและสรรพเคราะห์ทั้งหลายในกายของข้าพเจ้า จงหายไปสิ้นทั้งหมด ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและมาร ทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย

ขอให้การประกอบอาชีพ ของข้าพเจ้าประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไป ขอให้ ข้าพเจ้าสมบูรณ์พร้อมด้วยอํานาจและตบะเดชสมบัติธนสารสมบัติ และบริวารสมบัติ ขอให้ข้าพเจ้าประสบความสุขความเจริญความ สําเร็จตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการ หากข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่ง นิพพานชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในตระกูลที่ดี เป็นผู้มีธรรมะ บริสุทธิ์ สมบูรณ์พูนสุขทุกประการเทอญ ปรารถนาสิ่งใด ขอจงตั้งจิตอธิษฐานตามที่ต้องการ