คาถาชุมนุมเทวดา

ความเชื่อ

เมื่อมีการกล่าวคาถาชุมนุมเทวดาเสร็จแล้ว จึงนั่งคุกเข่าพนมมือตั้งใจ ยึดถือเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะไม่ถือสิ่งอื่นใดยิ่งไปกว่า จนตลอดชีวิต โดยวิธีการ ถวายเครื่องสักการะบูชาพระเคราะห์
ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระอินทรศวรเป็นปฐม ขออัญเชิญพระอินทร์ พระพรหม พระกาฬ ท้าวจตุโลกบาล ทั้ง ๔ ทิศ ท้าวมเหสักกะเทวราช ซึ่ง พระ.ได้มาเสวยอายุข้าพเจ้าอยู่ บัดนี้ท่านก็จักเสด็จ กลับสู่พิมานมาศตามวาระดิถี และบัดนี้พระ.จะมารับหน้าที่เสวย อายุแทน ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างเหลือล้นพ้นประมาณ และ พระเกตุ ทั่ว และ มื่อกล่าวคําถวายดอกไม้ ธูป เทียน และบูชาพระรัตนตรัย เรา ให้กราบลง ๓ ครั้ง จากนั้นกล่าว คาถาชุมนุมเทวดา ซึ่งเป็น องศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในสากลโลกนี้ ในเรื่องเทวดานี้แม้ในทางพุทธ ศาสนาก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งมีจริง บรรดาท่านผู้ทรงความรู้ทั้งหลาย เช่น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านก็ยอมรับ ว่าเรื่องเทวานุภาพนั้นเป็นของมีจริงแน่นอน


เพื่อความสบายมงคล ทุกประเทศถิ่นฐาน ในมงคลจักรวาลทั้งปวง ทุกแหล่งหล้า เทวาอันศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในกามาวะจะระสวรรค์ ทั้ง ๑๖ ห้อง ฟ้า ขอเชิญเสด็จลงมาสโมสรสันนิบาตประชุมพร้อมกัน แล้ว รับเครื่องสักการะอันข้าพเจ้าน้อมนํามาถวาย เพื่อ และ ขออัญเชิญเทพยดาเจ้าจงมีพระทัยเมตตารับเครื่องบชาอันมีข้าว ตอกดอกไม้ ๓ สี มะพร้าวอ่อน & ผล ธง & สี และธูป เทียน ข้าพเจ้าจํานงเนียรน้อมนํามาถวาย ขอให้พระองค์จงสุขเกษมสําร ทุกประการ และขอเทพสุรารักษ์อันศักดิ์สิทธิ์จงทรงเทวกรุณาเชิญช่วย อภิบาลรักษาบํารุงรักษาให้ข้าพเจ้าและ จริญชนมายุบรรลุ ดังความปรารถนา ทั้งโรคาอย่าได้แผ้วพาน ให้เกิดความรําคาญ เดือด ร้อน จงสถาพรเป็นสุขทุกเมื่อ และขอให้ความประสิทธิ์แก่ข้าพเจ้าจงทุก ชั้นเทอญฯ (กราบ ๑ ครั้ง) ดอก โดย การอธิษฐานบอกว่า

พระอะไรเสวยอายุ และพระอะไรมารับ อายุนั้น ให้บอกเรียงลําดับ ดังนี้ พระอาทิตย์ 5 พระจันทร์ ๑๕ พระอังคาร ๘ พระพุธ ๑) พระเสาร์ 90 พระพฤหัส ๑๕ พระราหู ๑๒ พระศุกร์ ๒๐ และพระเกตุ ตัวอย่างเช่น ถ้าพระอาทิตย์เสวยอยู่ต่อไปจะเป็นพระจันทร์เข้ามาแทน ให้อธิษฐานว่า “ซึ่งพระอาทิตย์ได้มาเสวยอายุข้าพเจ้าอยู่ ๖ ปี เสด็จกลับสู่พิมานมาศตามวาระดิถี และบัดนี้พระจันทร์ จะมารับหน้าที่เสวยอายุแทนอีก ๑๕ ปี ส่วนหน้าทีเสวยอายุแทนอีก ๑๕ ปี ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่าง พะองคาร พระพุธ พระเสาร์ พระพฤหัส พระราหู พระศุกร์ พระเกต ทั่วทุกประเทศ