วิธีสะเดาะเคราะห์ การทําบุญรับอายุ

ความเชื่อ

การทำบุญสะเดาะเคราะห์คือการให้เตรียม เช่น พระเงิน พระทอง อย่างละ ๑ องค์ พร้อมดอกไม้ ธูป เทียน ข้าว อาหารคาวหวาน จัดของเสร็จแล้ว ให้ถวายของทั้งหมด ไว้ที่ทิ้งบูชาก่อน ที่จะนําไปใส่บาตร ให้จุดธูป 9 ดอก “ตั้งนะโม ๓ จบ” คร “ลูกขอบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ลูกใส่บาตร พระเงิน พระทองในวันนี้ ขอสะเดาะเคราะห์แก้กรรม หรือต้อนรับ อายุ ๒๕ ปี หนักให้เป็นเบา” แล้ว ปักธูป กราบ ๓ ครั้ง ลาของทั้งหมดไปใส่บาตรเสร็จแล้วให้รีบกรวดน้ําทันที ใน ไม่ได้
กรวดนา “ตั้งนะโม ๓ จบ” “กุศลผลบุญที่ทําบุญใส่บาตร ขอให้แม่พระธรณีมาเป็นทิพย์พยาน ลูกทําบุญรับ หนักให้เป็นเบาและ ขอให้ลูกโชคดีตลอดไป”

ควรแผ่เมตตาให้สัตว์เล็กน้อยใหญ่ด้วย เพราะเราอาจเคยเหยียบยุง แมลงโดยไม่ได้ตั้งใจ การแผ่เมตตาให้กับทั้งจักรวาลเป็นการรวมกุศลของ ท่านเอง บุญกุศลนั้นถ้าเรายิ่งให้จะยิ่งได้รับ ดังนั้นเราจึงควรพึงเป็นผู้ให้
การต่ออายุให้ตัวเอง ทําได้โดยการสร้างพระประธานองค์ใหญ่ เพื่อส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรที่กําลังตามเราอยู่ รวมถึงเจ้า กรรมนาย เวรทุกชาติภพด้วย – เวลาเจ็บป่วยทรมานมาก ๆ ให้ขอขมากับเจ้ากรรมนายเวรทั้ง หลาย โดยให้จุดธูปกลางแจ้ง ๓ ดอก “ตั้งนะโม ๓ จบ” แล้วว่า

ข้าพเจ้าขอขมากรรมทั้งหมดทั้งหลายทุกภพทุกชาติ ข้าพเจ้าจะสร้างพระและทําบุญเลี้ยงพระด้วยอาหารคาวหวาน เพื่อส่งดวงให้ไปเกิด ขออโหสิกรรมให้ขาดจากกันเดี๋ยว เนี้ ขอให้หายเจ็บป่วยหายจากโรคภัย และต่ออายุขัย” ภาวนา สั้นๆ อะไรก็ได้ นะโมพุทธายะ ท่านจะ มาช่วยส่งพลังบุญให้เจ้ากรรมนายเวร ถ้ามีจิตศรัทธาแรงกล้า ถวาย ชีวิตกับพระพุทธศาสนาได้จะได้ผลเร็วกว่าที่คาดคิดไว้ และให้เป็น คนมีสัจจะ หมั่นให้ทาน, ถือศีล ๕, ภาวนา (สวดมนต์) เสมอๆ ผู้นั้นจะสมหวังทุกประการที่คาดไว้
เมื่อจัดวางของเรียบร้อยแล้ว ให้จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะบูชา พระ แล้วจุดธูปเทียนที่ผลมะพร้าว นั่งคุกเข่าพนมมือสํารวมจิตใจ ให้สงบ แล้วกราบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วกล่าวคําบูชา พระพุทธเจ้าและเทวดา ดังนี้ • นั่งคุกเข่าพนมมือตั้งใจกราบไหว้พระพุทธเจ้า โดยการ สวด อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตั้ง อะภิวาเทมิ


นั่งคุกเข่าพนมมือ ตั้งใจกราบไหว้พระธรรม ว่า สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ คุกเข่าพนมมือตั้งใจกราบไหว้พระสงฆ์ ว่า สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ และ ถวายเครื่องสักการะบูชา นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ