ดีมากบทสวดมนต์ ก่อนนอน

ความเชื่อ

วันนี้แอดมินได้นำบทสวดมนต์แบ บสั้ น ให้ชีวิตของท่านนั้น มีแต่สิ่งดีความสุขความเจริญในหน้าที่การง า น การเงินจะก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรืองอย่า งยิ่ ง ส วดมนต์ไหว้พ ร ะ ก่อนนอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการที่จะทำให้จิตใจของคุณนั้น ดีมีความสุขเริ่มส วดมนต์กันเ ถิ ด ห น า

อะ ร ะ หัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ 1ครั้ง

สะ วากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ 1ครั้ง

สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบ 1ครั้ง

พุ ทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพ ร ะ พุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพ ร ะ ธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สัง ฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพ ร ะ สงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ร ะ ตะนัตตะยัง

อะภิปูชะย ามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพ ร ะ รัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม 31 ภพภูมิ

วัน ทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง ส า รีริกะธาตุ

ขอ บูชากราบไหว้ พ ร ะ สถูปซึ่งป ร ะ ดิษฐานพ ร ะ บรมส า รีริกะธาตุต ามที่ต่าง มะหาโพธิง ชินะโยจะ

พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พ ร ะ พุทธรูปทุกพ ร ะ องค์และต้นพ ร ะ ศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพ ร ะ สัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้

บทส วดสั้นง่ายต่อการจดจำ หมั่นส วดทุกวัน ดีต่อใจพ ร ะ รัก ษ า และเทวดาคุ้มครองสาธุ

คำแผ่เมตต า ให้แ ก่ตนเอง

อะ หัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะ หัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ กข์

อ ะ หัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร

อะ หัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพย าบ าทเบี ย ดเบียน

อะ หัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุ กข์ใจ

สุ ขี อัตต านัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใ จ รักษ าตนให้พ้นจากทุ กข์ ภั ย ทั้งสิ้นเท อ ญ

คำแผ่เมตต า ให้ แ ก่ ส ร ร พ สั ต ว์

สัพเพ สัตต า สั ตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ กข์ เกิด แก่ เ จ็ บ ลาจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข เถิด อย่าได้มีเ ว ร แก่กันและกันเ ล ย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เถิด อย่าได้พย าบาทเ บี ย ดเบียนซึ่งกันและกันเ ล ย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุข เถิด อย่าได้มีความทุ กข์กาย ทุ กข์ใจเ ล ย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษ าตนให้พ้นจากทุ กข์ภัย ทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

อานิสงค์ที่ได้จากการส วดมนต์ครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ ที่พ ร ะ พุทธเจ้าบัญญัติไว้ บทส วดพุทธมนต์นั้น มาจากพ ร ะ โอษฐ์ของพ ร ะ เจ้าที่ได้ทรงสอนสั่งสาวกและมีการจำและท่องสืบกันมา จ นถึงมีการจดบันทึกไว้ในพ ร ะ ไตรปิฎก ผู้ที่ได้มีโอกาสส วดมนต์ในชีวิต เป็นการเปล่งคำศักดิ์สิทธิ์ ถวายเป็นพุทธเจ้า เป็นการบูชาพ ร ะ พุทธเจ้าเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเอง และครอบครัว ปัดเป่าเ รื่ อ งร้ า ยใ ห้ ห า ย ไป บทส วดมนต์มาจากอักข ร ะ ศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจในการบันดาลให้สิ่งดีเกิดขึ้น สิ่งอัปมงคลห ายไปในชีวิต สร้างความสุขความเจริญให้แก่ผู้ส วดอย่างมาก ทำอะไรก็จะสำเร็จ

ได้รับพรอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใครที่สุดมนต์ไหว้พ ร ะ เป็นป ร ะ จำย่อมได้รับการอวยพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะมองไม่เห็นเป็นรูปป ร ะ ธรรมเพราะผู้ที่สร้างแต่ ความดีความชอบ จากการส วดมนต์และแผ่ส่วนกุศลนั้น จะส่งผลให้คุณเจอแต่สิ่งดีเกิดบุญจากการแผ่เมตต า แผ่ส่วนกุศล เมื่อส วดมนต์ภาวนาเสร็จแล้ว มีการแผ่เมตต าให้ตนเองแ ละสรรพสั ตว์ทั้งหลาย ย่อมเกิดอานิสงส์ผลบุญขึ้น

*จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน*